ਕਰਨਲ ਅੱਪਗਰੇਡ

AIoT LCM

DGUS ਮੋਡ-COB ਬਣਤਰ

DGUS ਮੋਡ-COF ਬਣਤਰ

TA ਮੋਡ-COB ਬਣਤਰ

TA ਮੋਡ-COF ਬਣਤਰ

ਮੋਡਬੱਸ

FDV200 ਬੱਸ ਕੈਮਰਾ